ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล (Planning and Evaluation)
   
  ชื่อ : นายบัณฑิต ชมภูรัตน์
คุณวุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
เบอร์โทรติดต่อ : 6528
e-mail : bundit.cho@mfu.ac.th
ภารกิจ :
          1. งานติดตามประเมินผล
          2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
          3. PART
   
  ชื่อ : นางสาวกมลรัตน์ อินชัยยา
คุณวุฒิ : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
เบอร์โทรติดต่อ : 6528
e-mail : kamonrat.ain@mfu.ac.th
ภารกิจ :
          1. ติดตามและประเมินผล
          2. ปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
          3. รายงานผลสรุปเสนอผู้บริหาร
   
  ชื่อ : นางสาวปัทมา คำสุก
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
เบอร์โทรติดต่อ : 6041
e-mail : pattama.kha@mfu.ac.th
ภารกิจ :
          1. โครงการปฏิบัติการประจำปี
          2. วิเคราะห์การปรับแผน

          3. วิเคราะห์หลักสูตร
          4. ประสานการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
   
  ชื่อ : นายกิตตินันท์ มัชฉากิจ
คุณวุฒิ :เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
เบอร์โทรติดต่อ : 6525
e-mail : kittinan.mut@mfu.ac.th
ภารกิจ :
          1. ติดตามและประเมินผล
          2. ปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
          3. รายงานผลสรุปเสนอผู้บริหาร