ฝ่ายการจัดการทั่วไป (Management)
   
  ชื่อ : นางสาวณัฐชยา ตาริยะ
คุณวุฒิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
เบอร์โทรติดต่อ : 6031
e-mail : natchaya.tar@mfu.ac.th
ภารกิจ :
          1. งานสารบรรณ
          2. งานวางแผน งบประมาณและติดตามประเมินผล
          3. งานประชุมและรับคณะดูงาน
          4. งานด้านประกันคุณภาพ
          5. งานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์