ฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ (Institutional Research and Information)
   
  ชื่อ : นางรุ่งกานต์  วิชาลัย
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
เบอร์โทรติดต่อ : 6033
e-mail : rungkan.wic@mfu.ac.th
ภารกิจ :
          1. งานวิจัยสถาบันหัวข้อหลัก
          2. งานสารสนเทศ
   
  ชื่อ : นางสาวมาลีรัตน์ นิ่มนวล
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์เชิงระบบ)
เบอร์โทรติดต่อ : 6033
e-mail : maleerat.nim@mfu.ac.th
ภารกิจ :
          1. งานวิจัยสถาบันหัวข้อหลัก
          2. งานวิจัยสถาบันอุดหนุน
   
  ชื่อ : นายสุทธิพงษ์ จะสาร
คุณวุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เบอร์โทรติดต่อ : 6536
e-mail : suttipong.jas@mfu.ac.th
ภารกิจ :
          1. งานระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ
          2. งานบริหารจัดการเว็บไซด์ส่วนงาน

          3. งานสารสนเทศ
   
  ชื่อ : นายสมบูรณ์ศักดิ์ เสนา
คุณวุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เบอร์โทรติดต่อ : 6536
e-mail : somboonsak.sen@mfu.ac.th
ภารกิจ :
          1. งานสารสนเทศ
          2. งานระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ