แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                 
  ระยะที่ 3
(พ.ศ.2555-2559)
ระยะที่ 2
(พ.ศ.2550-2554)
ระยะที่ 1
(พ.ศ.2545-2549)
       
         รายงานประจำปี
   
  2559 2558 2557 2556 2555 2554  
   
  2553 2552 2551 2550 2549 2548  
   
  2547 2546 2545 2544 2543 2542  
         เอกสารสารสนเทศ
   
  2560 2559 2558 2555 2554 2553  
     
  2552 2551 2550 2547 2546    
         รายงานประชาชน
   
  2560 2559 2558 2557 2556 2554  
           
  2553 2552          
               
               
         เอกสารวิจัยสถาบัน
               
               
         แผนพัฒนาอุดมศึกษา
     
  นโยบาย รมต.
ศึกษาธิการ
จัดทำแผน 15ปี
ระยะ3(2560-74)
ประชุมเครือข่าย
แผน 15 ปี
อุดมศึกษา
ทบทวนภารกิจ
ฉบับที่ 11
พ.ศ.2555-59
กรอบแผน 15ปี
ระยะ2(2551-65)
 
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
           
  ฉบับ 12
(พ.ศ.2560-2564)
สรุป3ปี แผนพัฒนา
ฉบับ 11