ส่วนนโยบายและแผน ตึกอธิการบดี (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100
   
 
  • ฝ่ายจัดการทั่วไป 0-5391-6031
  •  
  • ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ 0-5391-6032, 0-5391-6048, 0-5391-6525
  •  
  • ฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล 0-5391-6041, 0-5391-6528
  •  
  • ฝ่ายวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 0-5391-6033, 0-5391-6536
  •