ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ (Budget Analysis)
   
  ชื่อ : นางสาวพัชรภร   ปอนสืบ
คุณวุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
เบอร์โทรติดต่อ : 6036
e-mail : patcharaporn.por@mfu.ac.th
ภารกิจ :
          1. งานจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
          2. งานรายงานแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และประสานกับหน่วยงานภายนอก
          3. งบประมาณภายใน
   
  ชื่อ : นายวีรวุฒิ บุญศรี
คุณวุฒิ : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
           บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
เบอร์โทรติดต่อ : 6048
e-mail : weerawut.boo@mfu.ac.th
ภารกิจ :
          1. งานจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
          2. งานรายงานแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และประสานกับหน่วยงานภายนอก
   
  ชื่อ : นายพัธฐนนท์ ศุภพิสิษฐ์
คุณวุฒิ : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
เบอร์โทรติดต่อ : 6048
e-mail : pattanon.sup@mfu.ac.th
ภารกิจ :
          1. งานจัดทำงบประมาณแผ่นดิน
          2. งานรายงานแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และประสานกับหน่วยงานภายนอก
   
  ชื่อ : นายอนัสพงษ์ ขัดแก้ว
คุณวุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
เบอร์โทรติดต่อ : 6525
e-mail : anuspong.kad@mfu.ac.th
ภารกิจ :
          1. งานจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี
          2. งานบริหารงบประมาณระหว่างปี
   
  ชื่อ : นางสาวลฎาภา ศรีแสงโชติ
คุณวุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
เบอร์โทรติดต่อ : 6525
e-mail : ladapa.sre@mfu.ac.th
ภารกิจ :
          1. งานจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี
          2. งานบริหารงบประมาณระหว่างปี
          3. งานดูแลระบบ MFU-ERP
   
  ชื่อ : นางสาวลภัสรดา วงค์จันตา
คุณวุฒิ :เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเกษตร)
           วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
เบอร์โทรติดต่อ : 6032
e-mail : lapadrada.won@mfu.ac.th
ภารกิจ :
          1. งานจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี
          2. งานบริหารงบประมาณระหว่างปี
   
  ชื่อ : นางสาวเกวลิฬ จิตสม
คุณวุฒิ :บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  
เบอร์โทรติดต่อ : 6032
e-mail : kewalin.jit@mfu.ac.th
ภารกิจ :
          1. งานจัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี
          2. งานบริหารงบประมาณระหว่างปี